Sede electrónica Concello de Negreira

18:24:22 Sábado 20 de xullo 2024
Estás en:

Privacidade

O tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten a través destas sedes electrónicas axustarase aos principios e obrigas establecidos na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Os datos aportados polos interesados utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación de que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, excepto nos casos e coas condicións previstas na Lei Orgánica 3/2018.

Máis información:

Axencia Española de protección de datos